Metodika

Zde neleznete základní metodické pokyny k aktuální etapě programu

2021

Stručný metodický pokyn k vkládání vyúčtování ve výzvě podpora vzdělávání cizinců v povinném vzdělávání (MŠ)

(Návod k vložení formuláře vyúčtování a závěrečného zhodnocení)
 

Stručný metodický pokyn k Podání žádosti ve výzvě podpora vzdělávání cizinců v povinném vzdělávání (MŠ)

(Návod k vyplnění formuláře žádosti)

 

2020

Stručný metodický pokyn k Podpoře výuky plavání v roce 2020 (VI. a VII. etapa)

(Návod k vyplnění formulářů)

 

DŮLEŽITÉ - do formuláře pro období leden-červen (bývalá VI. etapa) i do formuláře pro období září-prosinec je potřeba vložit čestné prohlášení z aktuální výzvy (VII. etapa). Výzva pro VII. etapu se totiž vztahuje na celý rok 2020.

Čestné prohlášení ke stažení: DOCX, nebo PDF

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na období od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020 a ex-post období od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020 sedmou etapu rozvojového programu na podporu povinné výuky plavání podle § 171 odstavce 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Cílem rozvojového programu je podpořit v rámci povinné školní docházky výuku plavání na 1. stupni základních škol všech zřizovatelů (mimo MŠMT), které jsou zařazeny do rejstříku škol a školských zařízení. Výuka plavání podpořená z programu musí být součástí školního vzdělávacího programu školy.

Účelem dotace je podpořit povinnou výuku plavání žáků 1. stupně základních škol prostřednictvím dotace, která bude určena na ostatní náklady, a to pouze na dopravu žáků z místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět, včetně přístavných kilometrů a čekací doby, a to v rámci České republiky. Školy proto nemusí požadovat celou platbu od zákonných zástupců svých žáků, případně dotace může pokrýt celou platbu za tuto dopravu.

 

Škola předá Podklady pro podání žádosti o přidělení finančních prostředků ministerstvu včetně čestného prohlášení, a to prostřednictvím webové aplikace na webových stránkách na této adrese: http://is-plavani.msmt.cz.

Registrace v elektronickém systému pro sběr podkladů pro žádosti o dotaci a vkládání podkladů pro žádost je otevřena od 28. května 2020. Podklady pro žádosti o dotaci se podávají nejpozději do 18. června 2020.

 

Touto cestou je možné se o dotaci přihlásit pouze jednou. Podanou žádost lze za podmínek uvedených ve vyhlášení upravovat, event. smazat a založit novou. (Využijte kontaktní formulář Potřebuji pomoc | Zeptejte se)

 

 

Žádosti na rok 2019

Základní škola předá podklady pro podání žádosti o přidělení finančních prostředků ministerstvu (Příloha č. 1) včetně čestného prohlášení (Příloha č. 2), a to prostřednictvím webové aplikace na webových stránkách na této adrese:http://is-plavani.msmt.cz - žádost se nezasílá poštou.

Souhrnnou žádost za základní školy zřizované obcemi, dobrovolnými svazky obcí, kraji a soukromými zřizovateli na svém území podává kraj (Příloha č. 3) na základě zákona č. 218/2000 Sb. do 29. 7. 2019. Ministerstvo poskytne krajům součinnost při přípravě žádostí, včetně poskytnutí podkladů pro zpracování žádostí od jednotlivých základních škol, a to do 8. 7. 2019.

 

Základní škola zřizovaná registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školu, zasílá žádost o dotaci (Příloha č. 4) samostatně ministerstvu dle Čl. 5 odst. 3 b), c) a dle Čl. 5 odst. 4 a 5 do 29. 7. 2019. Ministerstvo poskytne církevním školám součinnost při přípravě žádostí, včetně poskytnutí podkladů pro zpracování žádostí, a to do 8. 7. 2019.

 

Podrobnější informace najdete na těchto stránkách MŠMT

V případě nejasností doporučujeme prostudovat stránku Často kladené dotazy

Na problém, se kterým si nevíte rady se můžete zeptat prostřednictvím formuláře